Menu Sluiten

In samenwerking met Frontvision organiseerde Coreon eerder dit jaar een inspiratiesessie voor zorgorganisaties om met elkaar in gesprek te gaan en te brainstormen over de kosten en baten van ict en zorgtechnologie. Frontvision richt zich op capaciteitsmanagement in de zorg; Coreon heeft kennis van ict en de kosten die dit voor de zorg met zich meebrengt; de aanwezige zorgorganisaties hebben kennis van de praktijk. Een mooie mix voor een inspirerende ochtend!

Ict en zorgtechnologie

De belangen van ict en zorgtechnologie worden steeds duidelijker, en met de toenemende druk op de zorgsector is het belangrijk om de kosten en baten op een rijtje te zetten. Ict en zorgtechnologie levert in de zorg veel op, maar sturen op baten wordt noodzakelijk nu de jaarlijkse kosten steeds sterker stijgen.

De laatste jaren wordt door een toenemend aantal zorginstellingen in de ouderenzorg geïnvesteerd in ict en zorgtechnologie. Oude technologie is aan vervanging toe en nieuwe technologie biedt steeds meer mogelijkheden.

 

Er is behoefte aan betere persoonlijke zorg aan cliënten, ondersteuning van werkplezier en meer veiligheid. Dit zijn opbrengsten die de zorg goed kan gebruiken. Cliënt, medewerker en organisatie worden er beter van. Maar een aansluitende businesscase die ook echt uitkomst biedt, is er tot nu toe meestal niet. Binnen veel organisaties worden daarom kleine innovatieprojecten opgezet, veelal zonder duidelijk zicht op de baten wegens de hoog technologische oplossingen (voorbeeld Google Glass), een specialistische inzet of de hoge kosten die een volledige uitrol met zich meebrengen. Een business case is cruciaal om de visie op zorg te vertalen in een visie op ict. Zonder deze basis is er geen kijk op de toekomst of de consequenties voor de organisatie en de budgetten.

 

Wat levert de technologie op? 

In de discussie met Zorggroep Oude en Nieuwe Land, IJsselheem, Sint Anna, Viattence en Zorgbalans bleek dat met name financiële opbrengst vaak beperkt is. De meerwaarde van ict en technologie voor cliënten, medewerkers en organisaties moet uit de eigen begroting komen. En dat gaat niet vanzelf. Als werkprocessen en roosters niet drastisch worden aangepast, is een sluitende begroting vaak een uitdaging.

Het budgettair tekort wordt nu gevoeld in de roosters en er is vraag naar een manier hoe je de verbinding kan maken tussen de roosterproblematiek en de technologie.

 

Volgens de deelnemers is dat een reden om actiever op de kosten én baten van ict en zorgtechnologie te sturen. Bijvoorbeeld door te werken met een systeem dat een goede basis heeft en op maat van de vraag van de cliënt steeds kan worden ingericht en bijgesteld. Appartementen standaard voorzien van veel dure technologie zoals sensoren en camera’s, is niet meer van deze tijd. Geef cliënten oplossingen op maat, die een voor hen noodzakelijke bijdrage leveren.

 

Richt ict en zorgtechnologie zo in dat er een goede basis ontstaat en werk een concrete begroting uit, die de groei in kosten van de komende jaren inzichtelijk en voorspelbaar maakt. Bereken dan wat de impact is op de zorgroosters en beredeneer wat de baten moeten zijn van ict en zorgtechnologie om deze impact aan te vullen.

 

Tijdens de discussie kwam ter sprake dat het helpt om steeds te kijken wat de kwalitatieve baten zijn en hoe dit zich vertaalt in een sluitende begroting. Grote investeringen in ict en zorgtechnologie vragen om een andere manier van werken en tevens om kostenbesparingen in de backoffice en in het zorgproces.

 

De deelnemers waren het eens dat financiële opbrengsten pas worden gehaald als er een helder idee is waar deze opbrengsten in de begroting moeten ontstaan. Het is van groot belang om ook de discussie te starten binnen VVT organisaties over een nieuwe passende backoffice die past bij de huidige situatie en aandacht te geven aan de zorg zelf voor het zorgproces. 

 

Helpt de technologie het tekort in de zorgsector op te vullen?

Er wordt vaak gezegd dat door ict en zorgtechnologie het werk steeds makkelijker wordt. Maar hoe vertaal je dat terug naar de zorg? Veranderingen kosten tijd en als organisatie zul je de pijn van het loslaten van het ‘oude vertrouwde’ en het leren begrijpen van het ‘nieuwe’ voelen. Hierbij wordt het noodzakelijk geacht de zorg bij de kosten en baten discussie te betrekken. De praktijk van de aanwezige zorgorganisaties leert ons: dat door samen te leren hoe ‘anders werken’ moet worden vormgegeven, er meer focus op het zorgproces kan worden gericht. Tevens zien we hoe met een gerichte simulatie van het dienstroosterpatroon een gesprek op gang komt op de plek waar de voordelen in de praktijk gerealiseerd moeten worden.

 

Samen inspelen en werken aan de toekomst 

De beste resultaten komen voorlopig uit de dialogen met elkaar en waar mogelijk concreet worden. En dit, steeds vaker op basis van een taakstellende begroting. Focus op kosten, kwalitatieve en financiële baten vraagt ook dat zorgorganisaties leren van elkaar. Leren van elkaar, om in te spelen op de toekomstige behoeftes: wat willen zorgorganisaties met icten zorgtechnologie bereiken? Waarom zijn de investeringen van de ene organisatie dubbel zo hoog als die van een andere? En hoe gaan organisaties, die sturen op kosten en baten, in de praktijk te werk? Genoeg vraagstukken voor een vervolg van het enerverende gesprek!

 

Interesse in een gesprek over hoe je de technologie aan de relevante vraagstukken van de organisatie verbindt en hoe de opbrengsten in de begroting moeten ontstaan? Neem dan contact op met ons!
Of neem contact op met Frontvision voor meer informatie omtrent dienstroosterpatronen en de oplossingen die Frontvision hiervoor biedt.